Algemene aankoopvoorwaarden

Al onze bestellingen zullen geschieden tegen de hiernavolgende algemene aankoopvoorwaarden, welke integraal deel uitmaken van deze bestelbon.

art. 1.  Al onze bestellingen moeten binnen de overeengekomen termijn worden uitgevoerd.

In geval van niet-uitvoering binnen de overeengekomen termijn behouden wij ons het recht voor, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de bestelling als niet-bestaande te beschouwen en de hieruit voortvloeiende schade te verhalen op de verkoper.

art. 2.  Het in ontvangst nemen van de geleverde koopwaar zonder opmerkingen impliceert geenszins de aanvaarding dezer goederen.

art. 3.  De geleverde produkten moeten conform zijn aan de aanduidingen op de verpakkingen en beantwoorden aan de goede kwaliteitsnormen.

De gebreken en/of opmerkingen dienen opgelost te worden, mits ons schriftelijk verzoek binnen een tijdspanne van 8 dagen, zoniet behoudt onze firma zich het recht voor deze gebreken op kosten van de verkoper te laten uitvoeren door derden.

Onze firma behoudt zich in elk geval het recht voor haar schade te verhalen op de verkoper.

art. 4.  De opgegeven leveringstermijn en aankoopprijzen in deze bestelbon zijn bindend voor zover deze niet geprotesteerd werden door de verkoper bij wijze van orderbevestiging.  Elke bemerking/wijziging van prijs en/of leveringstermijn dient via orderbevestiging binnen de termijn van uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van de bestelbon (postdatum geldt als bewijs) aan onze firma doorgegeven te worden.

Facturatie van prijsverschillen dewelke niet binnen deze termijn werden doorgegeven, zal worden geweigerd en enkel de in de bestelbon vermelde tarieven zullen betaalbaar zijn.

art. 5.  Eventuele supplementaire aankoopkosten (zoals port-, verzending-, administratiekosten ed.) dienen eveneens bij middel van orderbevestiging binnen de termijn van 8 werkdagen na ontvangst van de bestelbon aan onze firma‚Äądoorgegeven te worden.

Bij ontstentenis hiervan zullen supplementaire kosten voor betaling geweigerd worden en ten laste van de verkoper zijn.

art. 6.  De goederen moeten geleverd worden op de door onze firma aangeduide plaats en het vervoer geschiedt op kosten, gevaar en risico van de verkoper.

art. 7.  Betaling zal geschieden door onze firma 60 dagen einde maand.

art. 8.  Een bestelbon betreffende drukwerk van welke aard dan ook, mag slechts uitgevoerd worden nadat de drukproef voor goedkeuring ondertekend werd door de verantwoordelijke diensten.

art. 9.  Nogmaals weze herhaald dat onderhavige aankoopvoorwaarden integraal deel uitmaken van onze bestelbon.

art. 10.  Bevoegde rechtbanken: voor alle betwistingen i.v.m. de bestellingen van onze firma zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Download de algemene voorwaarden